Ao abeiro Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2019, fóronlle concedidas a APE Galicia unha serie de xornadas de PRL, tal e como se solicitaron, para os sectores de construción, comercio, alimentación e hostalería.
Ao longo do mes de setembro e outubro serán impartidos en distintos puntos da nosa comunidade: ????????????????????????????????????????, ????????????í????, ????????????????????????, ????????????????????????????????, ????????????????, ????????????????????????????, ????????????ó????, ????????????????????, ???????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????? ???? ????????????.
O obxectivo destas xornadas non é outro que o tratar de xerar conciencia entre o colectivo autónomo, da importancia de implantar un «cultura preventiva» na empresa e das vantaxes que supón crear contornas laborais seguros, ademais de dar a coñecer as principais responsabilidades que como empresario téñense en materia preventiva e entender a seguridade laboral como un compromiso de todos os seus integrantes: empresarios, traballadores, colaboradores e provedores. Nestas xornadas daranse a coñecer as claves de actuación preventiva nos pequenos negocios dos diferentes sectores aos que van dirixidos que garantan a seguridade dás persoas que nela traballan e as responsabilidades que debe asumir ou empresario para garantilas.

XORNADAS DIRIXIDAS A:
Traballadores autonomos, emprendedores, ou calquera persoa que esté pensando traballar por conta allea, que xestionan e/ ou dirixen pequenos negocios de alimentación.

NÚMERO DE HORAS E DESENVOLVEMENTO DE CADA XORNADA :
As xornadas técnicas desenvolverase cunha duración de 3 horas presenciais.

Poden obter máis información enviando email a info@apegalicia.es, ou ben contactando coa nosa oficina principal no 986 891 657