Resumo:
1) Subsidio especial por desemprego
Novo subsidio especial de desemprego de natureza extraordinaria, por un prazo de noventa días.
Esta nova medida de protección dará cobertura a quen esgotase as súas prestacións entre o 14 de marzo e o 30 de xuño de 2020 e non teñan acceso a outras axudas nin posibilidade de incorporarse ao mercado laboral.
Os posibles beneficiarios e beneficiarias han de estar en situación de desemprego e rexistrados nos sistemas públicos como demandantes. Tamén poderán acceder ao subsidio as persoas que estean a cumprir o mes de espera para acceder ao subsidio de esgotamento da prestación contributiva.
O subsidio non será compatible coa percepción da renda mínima, a renda de inclusión, salario social ou axudas análogas de calquera administración pública.
2) Prórroga do acceso extraordinario ao desemprego dos artistas de espectáculos públicos
Amplíase a duración da prestación económica por desemprego para artistas en espectáculos públicos prevista no artigo 2 da Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio. Deste xeito, quen tivese dereito a ela, conforme o establecido en devandito Real Decreto-lei, poderán continuar percibíndoa ata o 31 de xaneiro de 2021.

3) Subsidio para persoal técnico e auxiliar da cultura
Establécese un subsidio excepcional por desemprego para o persoal técnico e auxiliar do sector da cultura, do que se poderán beneficiar esta colectividade de persoas traballadoras por conta allea. Para recoñecer este subsidio aténdese, entre outros requisitos, aos sectores de actividade nos que se prestou servizos, en función do código CNAE, e ao período de ocupación cotizada desde o 1 de agosto de 2019, esixíndose un mínimo de 35 días no Réxime Xeral a Seguridade Social. Neste caso, a duración é de tres meses
4) Facilidades para a tramitación e mellora aos fixos descontinuos
Non será necesario acreditar a procura activa de emprego para acceder ao programa de renda activa de inserción ata o próximo 31 de xaneiro (art. 277.4  LGSS).
Na duración do subsidio por desemprego para os traballadores fixos descontinuos entenderanse como traballados os períodos nos que fosen beneficiarios das axudas determinadas pola Real Decreto-lei 8/2020 do 17 de marzo.

Poden consultar o documento oficial na seguinte ligazón:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?