Os expedientes de regulación temporal de emprego vixentes prorrogaranse automaticamente ata o 30 de setembro de 2021, así como os expedientes de regulación temporal de emprego por impedimento no desenvolvemento da actividade.

As prestacións extraordinarias vixentes para as persoas traballadoras autónomas que non poden desenvolver a súa actividade con normalidade –a prestación compatible coa actividade, a de suspensión da mesma e a de tempada- permanecerán tamén ata o 30 de setembro.

Con todo, desde o 1 de xuño de 2021 e ata o 30 de setembro de 2021, contémplanse algunhas medidas complementarias para facilitar a tramitación e cubrir ao maior número de persoas traballadoras afectadas pola crise económica xurdida pola pandemia, garantindo a estabilidade no emprego, e evitando a destrucción de postos de traballo.

Exoneracións de cotas da Seguridade Social para empresas en ERTE

Mantense as exonaracións de cotas da Seguridade Social que poderán alcanzar o 100% nas empresas de menos de 50 persoas empregadas que seguen sen poder reanudar a súa actividade e o 90% para as de máis deste número.

Respecto aos sectores  ultraprotexidos, e a aquelas empresas vinculadas a eles, as exoneracións de cotas á Seguridade Social serán maiores se os traballadores reincorpóranse á actividade: do 95% para as empresas con menos de 50 traballadores e do 85% para as que teñen 50 ou máis nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro.

Na categoría de ERTES de limitación, para aqueles casos que aínda teñen restricións á súa actividade completa -por aforos ou horarios, entre outros- as exoneracións mantéñense vixentes no 85% actual e irán decrecendo para chegar ao 75% en agosto e setembro.

Prestacións extraordinarias para persoas traballadoras autónomas

Como novidade, inclúense as exoneracións das cotas á Seguridade Social para as persoas traballadoras por conta propia que xa estiveron protexidos de febreiro a maio. Estas exoneracións buscan apoiar a reactivación da actividade dos que viron o seu negocio afectado recentemente e o obxectivo é facer unha desescalada progresiva ata o mes de setembro do 90% en xuño, do 75% en xullo, do 50% en e do 25% en setembro.

Prestación extraordinaria por suspensión de actividade

Elévase ao 70% da base mínima de cotización. Os beneficiarios quedarán exonerados de pagar as cotas á Seguridade Social, aínda que ese período contaralles como cotizado e, no seu caso, será compatible con ingresos do traballo por conta allea ata 1,25 veces o SMI.

Prestación compatible coa actividade

Os requisito para poder acceder a esta prestación son:

·         Non poder acceder á prestación ordinaria de cesamento,

·         Caída da facturación do 50% durante o segundo e terceiro trimeste de 2021 respecto ao mesmo periodo de 2019.

·         Non obter rendementos netos computables fiscalemente superiores a 7.980 euros no mesmo período.

Prestación extraordinaria para os que non poidan acceder ás anteriores

Prestación do 50% da base mínima de cotización e exoneración de abono das cotas se acreditan unha caída de ingresos do 50% (os ingresos do segundo e terceiro trimestre de 2021 deben ser inferiores aos do primeiro trimestre de 2020) e non obteñen rendementos netos computables, neses seis meses de 2021, superiores a 6.650 euros.

Autónomos e autónomas de tempada

Mantense a prestación do 70% da base mínima para as persoas traballadoras autónomas de tempada, adaptando o período de referencia que se amplía a sete meses. O beneficiario deberá ter ingresos inferiores a 6.650 euros no segundo e terceiro trimestre de 2021.

 

Normativa

REAL DECRETO-LEI 11/2021, de 27 de maio, sobre medidas urxentes para a defensa do emprego, a reactivación económica e a protección dos traballadores autónomos

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf