Medida dirixida a permitir un cumprimento das obrigas tributarias neste escenario complicado debido a pandemia, que consiste no fraccionamento do pago das débedas tributarias do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas correspondente ao exercicio 2020.

Os destinatarios que poderán beneficiarse desta medida serán os traballadores por conta allea afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Emprego en 2020, recibindo algunha prestación por ese motivo e durante este período, polo que a cuota tributaria correspondente á declaración do imposte resulte a ingresar.

Así, os contribuintes polo Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas poderán de xeito optativo, fraccionar o pago do importe da débeda tributaria resultante da declaración do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas correspondiente ao exercicio 2020, tanto no supuesto de tributació individual como nos casos de tributación conxunta.

O pago do fraccionamento solicitado efectuarase en seis fraccións, con vencemento os días 20 de cada mes, sendo o primeiro o día 20 de xullo de 2021. Non devindicarán intereses de demora durante dito fraccionamento nin será necesaria a aportación de garantía.

A presente orden entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficia do Estad.

 

Requisitos

a) Que o solicitante, o cualquera dos membros da unidade familiar en caso de tributación conxunta, estivera incluido nun Expediente de Regulación Temporal de Emprego durante el año 2020, sendo perceptor das correspondentes prestacións.

b) Que no exceda de 30.000 euros o importe pendente de pago, tanto as débedas ás que se refire a propia solicitude, como cualesquera outras para as que se solicitaran e non resolverán o aprazamento o fraccionamento, así como o importe dos vencementos pendentes de ingreso das débedas aprazadas o fraccionadas, salvo que estéan debidamente garantizadas.

c) A declaración da Renta deberase presentar dentro do prazo voluntario de autoliquidación e ingreso, sen que poida fraccionarse o ingreso derivado de autoliquidacións complementarias presentadas con posterioridade ao 30 de xuño de 2021.

Normativa

Ministerio de Hacienda

Orden HAC/320/2021, de 6 de abril, por la que se establece un fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?