O Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos aos contratos de traballo, creou novas axudas para contratar a determinados colectivos, ampliou a contía doutras que xa estaban en marcha e eliminou algúns antigos incentivos que segundo o Executivo, fomentaban a contratación temporal e non a indefinida.
Estes cambios están en vigor desde o pasado 6 de setembro e estas actualizacións incluíronse en todos os modelos que están en vigor: indefinido, temporal, de Formación en Alternancia ou Formativo para a obtención da práctica profesional.

CALES SON ESTAS NOVIDADES?
Introdúcense, como aspectos máis destacables, os seguintes:

✔️ Os incentivos á contratación focalízanse nos contratos indefinidos celebrados con persoas de atención prioritaria, así como na transformación de determinados contratos temporais en indefinidos.
✔️Simplifícanse e homoxeneizan os requisitos das empresas beneficiarias. Por exemplo, para os contratos financiados mediante bonificacións establécese que o empregador deberá manter en situación de alta, ou asimilada á de alta, na Seguridade Social á persoa traballadora contratada polo menos tres anos desde o inicio do contrato incentivado.
✔️Unifícanse aspectos relativos ás contías das bonificacións nas cotas da Seguridade Social. Por exemplo, no caso das bonificacións destinadas a promover a contratación laboral, establécese unha contía de bonificación por cada mes natural completo, así como a fórmula para calcular o importe da bonificación aplicable cando a persoa traballadora non figure de alta durante todo ese mes.
✔️Ademais, establécese unha bonificación de 55 euros mensuais durante tres anos para a transformación de contratos temporais en indefinidos de persoas traballadoras desempregadas.

MEDIDAS DE NOVA IMPLANTACIÓN:

????A bonificación pola contratación indefinida de persoas mozas con baixa cualificación beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Dará dereito a unha bonificación 275 euros durante tres anos.
????A bonificación pola contratación indefinida ou incorporación como persoa socia na cooperativa ou sociedade laboral de persoas que realizan formación práctica en empresas. Dará dereito a unha bonificación de 138 €/mes, durante tres anos, ou ben durante a vixencia do contrato se se trata de persoa con discapacidade.
????A bonificación pola transformación en contratos fixos descontinuos de contratos temporais subscritos con persoas traballadoras incluídas no Sistema especial agrario por conta allea. Dará dereito, durante os tres anos seguintes, a unha bonificación na cotización de 55 euros por mes, cifra que, no caso das mulleres, elévase ata os 73 euros por mes.

Con carácter xeral, as contías das bonificacións á contratación determináronse en función dunha cota de referencia igual para todos os grupos de cotización.

OBRIGACIÓN DE REINTEGRO DE AXUDAS DE EMPRESAS DESLOCALIZADAS

As empresas que procedan ao traslado da súa actividade industrial, produtiva ou de negocio a territorios que non formen parte do dos Estados membros da Unión Europea ou do dos Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, deberán proceder á devolución de todas as bonificacións á Seguridade Social realizadas durante os catro anos inmediatamente anteriores á deslocalización, así como as subvencións recibidas.

PRIORIDADE Á CONTRATACIÓN A TEMPO COMPLETO

Nos supostos de contratación a tempo parcial as contías reduciranse proporcionalmente en función da xornada establecida. En todo caso non se incentivan as xornadas parciais inferiores ao 50 por cento da xornada a tempo completo dunha persoa traballadora, salvo nos supostos de permisos por conciliación.

REFORZO DA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN MATERIA DE EMPREGO

Increméntase o papel da Negociación Colectiva en materia de emprego mediante esta norma, prevendo a posibilidade de incentivar as medidas pactadas que inclúan compromisos de mellora ou incremento do emprego. Así mesmo, recoñécese a posibilidade de incorporar estes acordos como criterio na contratación no ámbito do sector público.

CONTÍAS:

Bonifícanse as readmisións de persoas traballadoras que cesasen na empresa por incapacidade permanente total ou absoluta para mellorar a empregabilidade deste colectivo de que se trata e limítanse aos contratos indefinidos e aos supostos nos que a readmisión non obedeza a un dereito do traballador, límites que non están contemplados na regulación actual. Tamén como novidade, estas bonificacións esténdense aos supostos de persoas maiores de 55 anos con incapacidade permanente reincorporadas á súa empresa noutra categoría, así como de persoas maiores desa idade que recuperan a súa capacidade e puidesen ser contratadas por outra empresa.

A bonificación prevista na actualidade pola contratación indefinida de persoas en situación de exclusión social (55 €/mes) increméntase ata 128 €/mes, igualándose así á establecida pola contratación indefinida doutros colectivos vulnerables.

As bonificacións derivadas das substitucións limítanse para determinados supostos á contratación de persoas mozas e a súa duración axustouse á duración que puidesen ter os propios contratos de substitución.

A contratación indefinida de persoas desempregadas de longa duración dá dereito a unha bonificación superior cando a persoa contratada é muller (128 €/mes, en lugar de 110 €/mes). Esta maior bonificación esténdese tamén á contratación de persoas teñan 45 ou máis anos.

Respecto do contrato de formación en alternancia establece unhas contías de bonificación, en lugar de porcentaxes, equivalentes ás que resultarían de aplicar o 75% ás cotas empresariais únicas previstas para este contrato e o 100% en función do tamaño da empresa.

Os beneficios nas cotas da Seguridade Social previstos pola transformación en indefinidos de contratos formativos tamén teñen novidades derivadas da unificación da súa regulación e incrementan a súa contía un 200% para igualala á prevista pola transformación en indefinido do contrato de formación en alternancia.

Ademais, do mesmo xeito que se fai coa bonificación por transformación do contrato de substitución, elimínase da norma que só poidan beneficiarse desta bonificación as empresas con menos de 50 traballadores en alta, como sucede actualmente.

As bonificacións previstas na actualidade pola formación en alternancia, permiten financiar tanto custos de formación como custos de tutorización na empresa, limitando os primeiros á actividade formativa que, vinculada ao citado contrato, realícese no ámbito laboral. En cambio, a bonificación por custos de tutorización sería aplicable a todas as empresas.

Estas actualizacións incluíronse en todos os modelos que están en vigor: indefinido, temporal, de Formación en Alternancia ou Formativo para a obtención da práctica profesional. Pódese acceder a todos eles a través de https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/Contratos-de-trabajo/modelos-contrato/modelos-contrato-prtr.ht…

_

????info@apegalicia.es
????986 891 657