APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

Programa de incentivos a la contratación de las personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil

La Consellería de Tabajo y Bienestar de la Xunta con el fin de promover la dinamización de la contratación juvenil ha puesto en marcha dos programas de incentivos para la contratación de jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Podrán ser entidades beneficiarias de los incentivos previstos en esta orden las personas empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, incluidas las personas autónomas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes, aunque carezcan de personalidad jurídica, que contraten trabajadoras o trabajadores por cuenta ajena para prestar servicios en centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con los requisitos y condiciones que se establecen en esta orden.
El plazo para la presentación de las solicitudes de las ayudas establecidas en esta orden comenzará el 21 de agosto y finalizará el 30 de septiembre de 2015.

AXUDA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO PARA PERSOAS NOVAS INCRITAS NO SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL

A Consellería de Traballo e Benesar publica no DOG do 19 de agosto as bases reguladoras das subvencións para a promoción do emprego autónomo das persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil. Os candidatos terán ata o 30 de setembro para presentar as súas solicitudes e poderán obtar entre 7.500€ e 10.000€ xustificando unha inversión de 2.000€, quedando obrigados a manter a actividade, a lo menos, durante dous anos.

Axudas para a promoción do emprego autónomo

A Consellerría de Traballo e Benestar publicu as bases onde polas que se rexirán as Axudas para a promoción do emprego autónomo do exercicio 2015, poñendo en circulación 17.000.000€ para a dinamización da economía galega, e valorando en maior medida ós emprendedores das provincias con máis taxa de desemprego.
A cuantía destas axudas oscila entre os 5.000 e os 10.000 para aqueles que invirtan un mínimo de 3.000 €, habendo outra axuda dispoñible de 1.200€ a fondo perdido para os emprendedores de menos de 30 anos.

Axudas para a contratación indefinida

Os emprendedores que iniciasen a súa actividade nos últimos tres anos poderán solicitar unha axuda de ata 7000 euros pola contratación de unha persoa desempregada baixo a modalidade de contrato indefinido.

Nova rebaixa do IRPF

O Consello de Ministros aprobou este 10 de Xuño a nova tarifa do IRPF que terá efectos desde o 1 de xaneiro até o 31 de decembro de 2015.

A nova estrutura do IRPF contempla que o tipo mínimo do imposto baixe do 20% ao 19,5%. E, o máximo, redúcese do 47% ao 46%. Nos tramos intermedios, a redución tamén se move entre medio punto e un punto.

Para os autónomos a partir do 1 de Xullo de 2015, o % de IRPF que teñen que aplicar baixa do 19% ao 15%.