APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

XORNADAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS EN EMPRESAS DE XESTIÓN DE TRATAMENTO DE RESIDUOS

En base a Resolución recibida tras a solicitude de axuda para a realización de actividades de fomento da prevención según a Orde do 29 de Maio pola que se establecen as bases ás axudas destinadas ao fomento da prevención de riscos na comunidade autónoma de Galicia para o exercicio 2015, realizaremos un total de 10 Xornadas de prevención de riscos laborais en empresas de xestión de tratamento de residuos en dez localidades galegas.

XORNADAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS EN EMPRESAS DE XESTIÓN DE TRATAMENTO DE RESIDUOS

En base a Resolución recibida tras a solicitude de axuda para a realización de actividades de fomento da prevención según a Orde do 29 de Maio pola que se establecen as bases ás axudas destinadas ao fomento da prevención de riscos na comunidade autónoma de Galicia para o exercicio 2015, realizaremos un total de 10 Xornadas de prevención de riscos laborais en empresas de xestión de tratamento de residuos en dez localidades galegas.

O Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

A Asociación ten coma principais obxectivos apoiar ó colectivo de traballadores autónomos a través da xestión e defensa dos seus intereses nas súas relacións coas Administracións Públicas e outros axentes económico-sociais, a formación continua para mellorar a empregabilidade e o impulso do emprendemento como medida de incorporación o mercado laboral dos xoves.

Para o logro destes fins, e en consonancia cos Obxectivos da Estratexia de Emprendemento e Emprego Xoven 2013/2016 marcada polo Ministerio de Emprego e Seguridade social, queremos traballar para mellorar a empregabilidade dos xoves, fomentar o espíritu emprendedor e dar a coñecer os estímulos a contratación existentes .

Para esto plantexamos a realización de forma conxunta e coordinada coa Dirección Xeral de Traballo e Economía Social de catro xornadas formativas denominadas “Coñece o Sistema de Garantía xuvenil”. Máis información en info@apegalicia.es e no teléfono 986891657

Reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia tras la publicación de la Ley 31/2015

Con la publicación de la Ley 31/2015 por la que se Modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo, se ha producido una revisión de la tarifa plana, quedando la cuota por contingencias comunes de esta tarifa plana fijada en 50 euros exactos durante los primeros seis meses, periodo que se amplía hasta doce meses en el caso de personas con discapacidad, víctimas del terrorismo y de la violencia de género.

SE PRODUCE UNA AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRADES TRAS LA PUBLICACIÓN DE LA LEY 31/2015

Tras la publicación en el BOE el pasado 10 de septiempbre de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social nos encontramos con que los Trabajadores Autónomos Economicamente Dependientes tendrán la posibilidad de contratar a un empleado para suplirlo en la actividad en casos en que el TRADE necesite conciliar, por un periodo máximo de un año. Por otra parte, también se amplia la posibilidad de interrumpir justificadamente su actividad a casos a la adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de 9 meses.

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO SECTOR ARTESANAL

A Consellería de Economía e Industria publicou o 14 de agosto as bases para as Axudas a promoción do Sector Artesano Galego.
A través delas apoiarase ós talleres artesanales, axuntamentos e asociacións profesionales e empresariais de artesanos.
Esta axuda será adxudicada en réxime de concurrencia competitiva e será financiada no 80% polo FSE.
Serán financiables os gastos de infraestructura, servizos e publicidade para a participación en ferias de artesanía.
Prazo de solicitude ata o 14 de setembro