APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

A SEGUNDA OPORTUNIDADE DO EMPRENDEDOR

O seu obxectivo é o de normalizar a situación daqueles que contraeron un endebedamento excesivo, polo que se crea un sistema específico para resolver a insolvencia das persoas físicas. Desta forma, o Real Decreto Lei establece unha segunda oportunidade no ámbito concursal para debedores de boa fe con cargas que inclúe, por primeira vez, ás persoas físicas.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

La Junta Directiva de la Asociación de Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia (APE Galicia), con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2015, se quiere sumar a la celebración de este día, apoyando la libertad de la mujer a decidir en todos los aspectos de su vida, tanto a nivel personal como profesional.

REDUCCIÓN DE 500 EUROS PARA NOVOS CONTRATOS INDEFINIDOS

A Tarifa reducida de 500 euros para novos contratos indefinidos é a medida estrela aprobada en no Consello de Ministros celebrado o pasado venres 27 de febreiro e que entra en vigor tras a publicación no BOE o día 28 dese mesmo mes.
O obxectivo desta medida é incentivar a contratación de empregados, especialmente entre as pequenas e medianas empresas, autónomos e emprendedores.

BONIFICACIÓN A TRABALLADORES AUTONOMOS PARA A CONCILIACIÓN DA VIDA PERSONAL E PROFESIONAL

Os traballadores incluídos no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos terán dereito, por un prazo de até doce meses, a unha bonificación do 100 por cen da cota de autónomos por continxencias comúns, que resulte de aplicar á base media que tivese o traballador nos doce meses anteriores á data na que se acolla a esta medida o tipo de cotización mínimo de cotización vixente en cada momento establecido no citado Réxime Especial nos seguintes supostos:
a) Por coidado de menores de 7 anos que teñan ao seu cargo.
b) Por ter ao seu cargo un familiar, por consanguinidad ou afinidade até o segundo grao inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada.