APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

A Xunta de Galicia lanza axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras para a concesión das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo no marco do PDR de Galicia 2014-2020, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), cunha participación do 100 % de fondos da UE, dentro da medida 4 Investimentos en activos físicos, submedida 4.18 Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, así como convocalas para o ano 2022.

A Xunta de Galicia pon en marcha unha liña de axudas para a formación no sector pesqueiro

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro (código de procedemento PE610A).

A Xunta de Galicia pon en marcha subvencións para a dotación de equipamentos e activos para a industria cultural e creativa galega

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas á dotación de equipamentos e activos que fomenten a innovación e a competitividade da industria cultural e creativa galega ao abeiro do programa Hub da industria creativa galega, financiadas ao 100 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, e procede á súa convocatoria para o ano 2022.

A Xunta de Galicia impulsa a conciliación familiar coa publicación de novas axudas

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras e a convocatoria das axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras e as familias monoparentais que, entre o 1 de xullo de 2021 e o 31 de xullo de 2022, ambos os dous inclusive, teñan unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas, sempre que se cumpran os requisitos e condicións establecidos (código de procedemento SI440A).

¿Que axudas da Xunta de Galicia rematan o prazo de solicitude durante o mes de setembro e o mes de outubro?

A Xunta de Galicia aínda ten vixentes diversas subvencións de interese para autónomos, empresas ou cooperativas. Concretamente, no mes de setembro, o día 8 remata o prazo de solicitudes das subvencións para implantación de solucións avanzadas para o desenvolvemento da economía circular para o ano 2022 (código de procedemento IG300F). Días despois, o 15 de setembro remata o prazo de solicitudes para a implantación da loxística avanzada e sustentable para o ano 2022 (código de procedemento IG300G). Pola súa banda, o día 19 remata o prazo de solicitude de entidades colaboradoras que participarán na promoción da contratación e instalación das conexións, no marco das subvencións do programa de emisión de Bonos Dixitais para colectivos vulnerables, programa Único-Bono Social (código de procedemento AP400B).

A Xunta de Galicia pon en marcha os bonos dixitais para colectivos vulnerables

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras para a concesión dos bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables e regular a inscrición das entidades colaboradoras que participarán na promoción da contratación e instalación das conexións de internet de, cando menos, 30 Mbps a través do Programa de emisión de bonos dixitais para colectivos vulnerables (Programa ÚNICO-Bono Social)