APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

Ayudas IGAPE para nuevos emprededores 2016 (GALICIA EMPRENDE)

Convocadas ayudas del IGAPE para la creación de pequeñas e medianas empresas por nuevos emprendedores y para proyectos de inversión
para la ampliación de pequeñas y medianas empresas ya creadas. Subvencionarán entre un 25 y 35% de inversiones para la actividad. (PROYECTO GALICIA EMPRENDE)

APE GALICIA Y CIAE PROMUEVEN EL EMPRENDIMIENTO EN PONTEVEDRA

El pasado 15 de diciembre tuvo lugar una Jornada organizada por la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español (CIAE) junto con la Asociación de Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia (APE GALICIA), con el patrocinio y colaboración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La Jornada se celebró en el I.E.S. Chan do Monte (Marín) y contó con la asistencia de cerca de 100 asistentes entre emprendedores y profesionales autónomos, así como alumnos universitarios, de formación profesional y personal docente.

A SEGUNDA OPORTUNIDADE DO EMPRENDEDOR

O seu obxectivo é o de normalizar a situación daqueles que contraeron un endebedamento excesivo, polo que se crea un sistema específico para resolver a insolvencia das persoas físicas. Desta forma, o Real Decreto Lei establece unha segunda oportunidade no ámbito concursal para debedores de boa fe con cargas que inclúe, por primeira vez, ás persoas físicas.

BONIFICACIÓN A TRABALLADORES AUTONOMOS PARA A CONCILIACIÓN DA VIDA PERSONAL E PROFESIONAL

Os traballadores incluídos no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos terán dereito, por un prazo de até doce meses, a unha bonificación do 100 por cen da cota de autónomos por continxencias comúns, que resulte de aplicar á base media que tivese o traballador nos doce meses anteriores á data na que se acolla a esta medida o tipo de cotización mínimo de cotización vixente en cada momento establecido no citado Réxime Especial nos seguintes supostos:
a) Por coidado de menores de 7 anos que teñan ao seu cargo.
b) Por ter ao seu cargo un familiar, por consanguinidad ou afinidade até o segundo grao inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada.