APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias » A segunda oportunidade do e...

Segunda_oportunidad

A SEGUNDA OPORTUNIDADE DO EMPRENDEDOR

O seu obxectivo é o de normalizar a situación daqueles que contraeron un endebedamento excesivo, polo que se crea un sistema específico para resolver a insolvencia das persoas físicas. Desta forma, o Real Decreto Lei establece unha segunda oportunidade no ámbito concursal para debedores de boa fe con cargas que inclúe, por primeira vez, ás persoas físicas.

Amplíanse e flexibilizan os acordos extraxudiciais de pagos para mellorar a súa eficacia e facilitar a reestruturación de débedas de forma áxil e sinxela. Os particulares tamén poderán acceder a estes acordos, ademais dos empresarios e empresas.

Mediador: refórzase e flexibiliza a figura do mediador, cuxa labor consiste en impulsar a negociación para facilitar acordos de reestruturación de débedas entre as partes.

Exoneración de débedas: Establécese un sistema de “perdón” de débedas bastante máis flexible:

-Cando non se puideron satisfacer créditos e sempre que o debedor acepte someterse a un plan de pagos durante o cinco anos seguintes para o abono das débedas non exoneradas o debedor poderá quedar exonerado do resto dos seus créditos, excepto os públicos e por alimentos.

Con todo, ao afectado non lle serán perdoadas todas as débedas. Entre as excepcións atópanse os créditos públicos (como as débedas con Facenda ou coa Seguridade Social), os créditos contra a masa (como os gastos de administración do propio concurso de acredores), os créditos con privilexio xeral (aqueles que non se constituíron sobre un ben en concreto, como os soldos dos traballadores) ou os créditos por alimentos (como sería unha pensión alimenticia). Nestes casos, o beneficiario terá un prazo de cinco anos para proceder ao seu pago. 

-En caso de acredores con garantía real, a parte que poderá exonerarse será aquela que non quedase cuberta na execución da garantía

-A exoneración de débedas poderá revogarse no citado prazo de cinco anos a solicitude dos acredores cando se acredite que se ocultaron ingresos ou bens ou o debedor conseguise unha substancial mellora da súa situación.

Exencións do IRPF: Quedarán exentas de IRPF as rendas que puidesen porse de manifesto como consecuencia de quitas e daciones en pago de débedas, establecidas nun convenio, nun acordo extraxudicial de pagos ou como consecuencia da exoneración de débeda

 OS PASOS A SEGUIR

Coa nova normativa, o primeiro que deberá facer o debedor é tratar de chegar a un acordo extraxudicial cos seus acredores, para o que o Executivo establece un prazo aproximado de dous meses.

 Se este non é posible, o afectado poderá declararse en concurso de acredores -algo que até a data só podían facer as persoas xurídicas-, pero para iso deberá acudir a un xuíz de primeira instancia e non a un mercantil, como sucedía até agora. É aquí onde se inicia o proceso supervisado pola Xustiza. A partir deste, o xuíz procederá á liquidación dos bens do afectado para que, finalmente, poida beneficiarse da exoneración deses pasivos.

 

REFERENCIA LEXISLTATIVA

 http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109.pdf