APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias » Convocatoria de subvenciÓns...

Fomento_e_consolidacion_do_emprego_1_

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A INCENTIVAR O EMPREGO AUTÓNOMO E A CONTRATACIÓN DE PERSOAS DESEMPREGADAS

Obxecto:

Programa I. Este programa ten por obxecto a concesión dunha axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.

Programa II. Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar, para o ano 2018, os incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas
realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

Persoas beneficiarias:

Programa I. Serán beneficiarias aquelas persoas que causen alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, entre o 1 de outubro de 2016 e o 30 de
setembro de 2017, ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.

Programa II. Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de actividade e pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de actividade.

Prazo de presentación de solicitudes:

Programa I. O prazo xeral de presentación de solicitudes de todos os tipos de axudas do programa regulado nesta orde finalizará o 30 de setembro de 2018.

Programa II.
a) As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2016 e a data da publicación desta orde deberanse presentar ata o 13 de maio de 2018.
b) As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor desta orde deberanse solicitar ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida pola cal se solicita subvención. Se o último día de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.
c) O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2018, aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado no parágrafo anterior.

Orde: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180126/AnuncioG0424-291217-0003_gl.pdf

  • Fomento_e_consolidacion_do_emprego_1_