APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de cursos » Coml0309 organizaciÓn e xes...

COML0309 ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS

Nesta sección darase publicidade á programación, horario, relación de docentes, dereitos e deberes do alumnado e as obrigas da entidade  tal e como esixe a ORDE do 16 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade
Autónoma de Galicia correspondente aos exercicios de 2018 e 2019  No artigo 16.