APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias » Fomento do emprendemento en...

FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL (PROGRAMA APROL-ECONOMÍA SOCIAL)

A Consellería de Economía Emprego e Industria deseña o PROGRAMA APRO-ECONOMÍA SOCIAL para a facilitar a incorporación das persoas desempregadas ou traballadoras temporais como socios e socias traballadores e traballadoras ou de traba­llo nas cooperativas ou sociedades laborais galegas, ao considerar as distintas fórmulas de autoemprego colectivo como medidas eficaces para a xeración de emprego, mobilización de recursos, corrección de desequilibrios comarcais e fixación de man de obra produtiva, establecendo vínculos de interese mutuo entre a poboación e o seu propio territorio.

O programa dará  impulso a  proxectos empresariais colectivos e pora á disposición das persoas emprendedoras os recursos precisos para a posta en marcha dos proxectos a través de cinco programas: 

 

Programa I: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais.

Este programa ten por obxecto establecer incentivos para o fomento da incorporación de persoas desempregadas, de traballadores e traballadoras con carácter temporal e de persoas socias a proba, como persoas socias traballadoras ou de traballo de cooperativas ou sociedades laborais, con carácter indefinido.

 

Entidades beneficiarias e condicións para a obtención do incentivo

 Poderán acollerse aos incentivos previstos neste programa as cooperativas e so­ciedades laborais que incorporen como persoas socias traballadoras ou de traballo, en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia, as seguintes persoas:

 a) Persoas que no momento da incorporación sexan desempregadas inscritas como demandantes de emprego.

 b) Persoas que no momento da súa incorporación estean vinculadas á cooperativa ou sociedade laboral por un contrato de traballo temporal.

 c) Persoas que no momento da súa incorporación sexan socias a proba da cooperativa a que se incorporan.

 

Contía dos incentivos

 A subvención prevista no artigo anterior terá as contías que se indican, por cada per­soa que se incorpore a xornada completa:

 a) 5.500 € con carácter xeral

 b) Cando a persoa incorporada sexa unha muller: 7.000 €.

 c) No caso de persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social: 10.000 €.

As contías sinaladas no punto anterior incrementaranse nas porcentaxes que se si­nalan a continuación:

a) Un 15 % no caso de que o centro de traballo ao que se incorpora a persoa socia estea situado nun concello rural.

b) Un 25 % se se trata dunha cooperativa xuvenil, ou un 50 % se esta é de nova crea­ción.

Cando a dedicación sexa a tempo parcial, nos termos previstos no artigo 23.2, a con­tía dos incentivos previstos nos puntos anteriores reducirase ao 50 %.

 

A contía máxima que poderá ser concedida a unha beneficiaria por subvencións con cargo a este programa será de 15.000 euros por persoa incorporada, ata un máximo de 50.000 euros por beneficiaria.

 

Programa II: fomento do acceso á condición de persoa socia

 

Este programa de subvencións está dirixido ao fomento do acceso á condición de per­soas socias traballadoras ou de traballo, de cooperativas ou de sociedades laborais, así como ao fomento do acceso de persoas emprendedoras por conta propia á condición de socias de cooperativas.

Este acceso facilitase mediante o financiamento das achegas eco­nómicas ao capital social que debe desembolsarse para a incorporación como socio ou socia.


Persoas beneficiarias e condicións para obter a subvención:

 1. As persoas que accedan á condición de persoa socia traballadora ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral con carácter indefinido, que desenvolvan a súa actividade nun centro de traballo situado na Comunidade Autónoma de Galicia e que, no momento da súa incorpo­ración, cumpran algunha das condicións seguintes:

a) Seren persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego.

b) Seren persoas socias a proba da cooperativa á cal se incorporan.

c) Seren persoas asalariadas da cooperativa ou sociedade laboral á cal se incorporan.

d) Seren persoas asalariadas dunha empresa que se transforme nunha cooperativa ou sociedade laboral, sempre que non teñan a condición de socias da empresa transformada.

e) Seren persoas socias traballadoras ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral a tempo parcial que accedan á mesma condición a tempo completo.

2. Tamén poderán ser beneficiarias as persoas desempregadas inscritas como deman­dantes de emprego que emprendan unha actividade por conta propia e se incorporen nunha cooperativa como persoas socias con carácter indefinido, con compromiso de exclusivida­de, para comercializar os seus produtos, obter subministracións, servizos e a asistencia técnica que precisen, sempre que teñan o seu domicilio social e fiscal en Galicia.

3. As cooperativas e as sociedades laborais deberán acreditar o cumprimento das previ­sións da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, e da Lei 44/2015, do

 

 Contía das subvencións

 1. As subvencións previstas neste programa poderán ascender ás contías seguintes:

 a) Para as persoas beneficiarias previstas no artigo 30.1, letras a), b) c) e d), e no arti­go 30.2:

– Ata 4.500 € con carácter xeral.

– Ata 5.000 € se a persoa incorporada é unha muller.

– Ata 6.000 € cando se trate dunha persoa con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión.

 b) Para as persoas beneficiarias previstas no artigo 30.1, letra e):

– Ata 2.250 € con carácter xeral.

– Ata 2.500 € se a persoa incorporada é unha muller.

– Ata 3.000 € cando se trate dunha persoa con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión.

 

2. As contías sinaladas no punto anterior incrementaranse nas porcentaxes que se si­nalan a continuación:

a) Un 15 % no caso de que o centro de traballo a que se incorpora a persoa socia estea situado nun concello rural.

b) Un 25 % se se trata dunha cooperativa xuvenil, ou un 50 % se esta é de nova creación.

3. Cando a dedicación da persoa incorporada sexa a tempo parcial, a contía máxima dos incentivos previstos nos puntos anteriores reducirase ao 50 %.

 

4. As contías referidas nos anteriores puntos en ningún caso poderán ser superiores ás que subscriba o socio ou socia en concepto de achega de capital social e cota de ingreso, ou de accións ou participacións sociais segundo o caso, pola súa incorporación. Para estes efectos, unicamente se terán en conta os importes desembolsados durante o período reco­llido na convocatoria para a subvencionabilidade do gasto. Así mesmo, no suposto previsto no artigo 30.1.e), a contía da subvención, sumada á que, de ser o caso, percibise a persoa beneficiaria con motivo da súa incorporación como socia a tempo parcial, non poderá su­perar as contías establecidas no artigo 31.1.a).

 

 

Programa III: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil

 

Este programa ten por obxecto o establecemento de incentivos para impulsar o autoem­prego colectivo no marco dos programas de garantía xuvenil, fomentando a incorporación de mozos e mozas como socios e socias traballadoras ou de traballo de cooperativas ou sociedades laborais.

 

Entidades beneficiarias e condicións para a obtención do incentivo

 As cooperativas e as sociedades laborais que incorporen en centros de traballo situados na Comunidade Autó­noma de Galicia mozos ou mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil como persoas socias traballadoras ou de traballo, con carácter indefinido ou a proba.

 Contía dos incentivos

 As subvencións previstas no artigo anterior terán as contías que se indican, por cada persoa que se incorpore a xornada completa:

 a) Pola incorporación como persoas socias traballadoras ou de traballo, con carácter indefinido:

a. Con carácter xeral: 12.000 €.

b. Se a persoa incorporada é  muller: 13.500 €.

c. No caso de persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social: 15.000 €.

b) Pola incorporación como persoas socias traballadoras ou de traballo a proba: 600 € ao mes, por un período de entre 6 e 12 meses, por mozo ou moza incorporada.

 

As contías incrementaranse nas porcentaxes que se si­nalan a continuación:

a) Un 15 % no caso de que o centro de traballo estea situado nun concello rural.

b) Un 25 % se se trata dunha cooperativa xuvenil.

3. Cando a dedicación sexa a tempo parcial, a con­tía dos incentivos previstos nos puntos anteriores reducirase ao 50 %.

4. A contía máxima que poderá ser concedida a unha beneficiaria por subvencións con cargo a este programa será de 18.000 euros por persoa incorporada, ata un máximo de 75.000 euros.

 

Programa IV: fomento do emprendemento colectivo, para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil

 

Este programa ten por obxecto o establecemento de incentivos para o fomento do emprendemento colectivo xuvenil, mediante a concesión de subvencións aos mozos e mo­zas inscritos no Sistema nacional de garantía xuvenil.

 Mediante estas subvencións facilítase o acceso da mocidade á condición de persoas socias de cooperativas impulsando a posta en marcha da actividade emprendedora por conta propia.

 

Persoas beneficiarias e condicións para a obtención do incentivo

1. os mozos e mozas ins­critos no Sistema nacional de garantía xuvenil en Galicia que emprendan unha actividade por conta propia na Comunidade Autónoma de Galicia e se incorporen a unha cooperativa en condición de persoas socias, con compromiso de exclusividade para comercializar os seus produtos, obter subministracións, servizos e a asistencia técnica que precisen.

 

Contía dos incentivos

 As subvencións previstas no artigo anterior terán as contías que se indican:

 a) Con carácter xeral: 8.000 €.

b) Cando a persoa incorporada sexa unha muller: 9.000 €.

c) No caso de persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social: 12.000 €.

 As contías sinaladas no punto anterior incrementaranse nas porcentaxes que se si­nalan a continuación:

 a) Un 15 % no caso de que o centro de traballo a que se incorpora a persoa socia estea situado nun concello rural.

b) Un 25 % se se trata dunha cooperativa xuvenil

 

  
Programa V: impulso de proxectos empresariais colectivos

 

Este programa de subvencións está dirixido a fomentar a economía social, concedendo subvencións que faciliten a posta en marcha dos proxectos empresariais, tanto de nova creación de cooperativas ou sociedades laborais como xerados polas existentes.

 

Entidades beneficiarias e condicións para a obtención da subvención

 

Poderanse acoller ás subvencións recollidas neste programa as cooperativas e socie­dades laborais que realicen proxectos empresariais subvencionables.

 

Terán a consideración de proxectos empresariais subvencionables os seguintes:

 

a) Constitución de cooperativas ou sociedades laborais.

b) Transformación doutras fórmulas empresariais en cooperativas ou sociedades labo­rais.

c) Lanzamento de novas áreas funcionais ou territoriais de actividade das cooperativas ou sociedades laborais existentes.

2. A asistencia técnica para a realización das accións subvencionables deberá ser pres­tada por persoas físicas ou xurídicas que acrediten a súa solvencia profesional por medio de titulación académica oficial suficiente para a prestación do servizo. No caso de persoas xurídicas, a persoa posuidora da titulación deberá acreditar o seu vínculo coa entidade.

 

Contía da subvención

 

1. Poderá subvencionarse ata o 75 % dos gastos seguintes:

a) Elaboración de estudos de viabilidade, de comercialización, auditorías e outros infor­mes de natureza análoga, necesarios para a posta en marcha dos proxectos empresariais, ata un máximo de 1.000 € cando integren menos de 10 persoas socias e ata un máximo de 2.000 € cando integren 10 persoas socias ou máis.

b) Elaboración dos estatutos sociais e regulamentos de réxime interno necesarios para a posta en marcha dos proxectos empresariais, ata un máximo de 1.000 €.

2. As contías sinaladas no punto anterior incrementaranse nas porcentaxes que se si­nalan a continuación:

a) Un 15 % no caso de que o novo proxecto supoña a apertura dun centro de traballo nun concello rural.

b) Un 25 % se se trata dunha cooperativa xuvenil

 

O prazo de solicitude remata o 27 de agosto.

Podedes atopar as bases e os formularios para as solicitudes de axudas nos seguintes enlaces:

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160727/AnuncioG0424-040716-0012_gl.html

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=TR&codProc=807D